CAREST

Privacybeleid

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
• Maatregelen heb genomen om te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen tevens voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• Voor de financiële administratie, zodat er een factuur of zorgnota gemaakt kan worden. Hiervoor zal slechts het noodzakelijke deel van de gegevens gebruikt worden.
Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.
• Naam, adres en woonplaats;
• Geboortedatum;
• De datum van de behandeling;
• Een korte omschrijving plus een code van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult kinesiologie’;
• De kosten van het consult.

Disclaimer

Praktijk Carest, Carola Keizer, onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuur- en energetische geneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan.

Deze praktijk zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

Gezondheid blijft een eigen verantwoordelijkheid.