CAREST

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Carest, Carola Keizer

• Carola Keizer, therapeut en coach, begeleidt slechts die cliënten, die naar verwachting gemotiveerd of gaande de begeleiding voldoende te motiveren zijn. In geval van begeleiding van een minderjarige verwacht zij ook van de ouders een goede motivatie en de bereidheid zich volledig in te zetten. Dit
zijn noodzakelijke succesfactoren.
• Door het aanvaarden van de opdracht geeft de opdrachtgever / cliënt aan Carola Keizer toestemming om een bestand met persoonlijke gegevens aan te leggen. Zij zal met deze gegevens vertrouwelijk omgaan
zoals wettelijk voorgeschreven. Zie privacy statement.
• Gaande het te doorlopen traject zal zij, indien overeengekomen, de opdrachtgever / cliënt over de voortgang informeren. De wijze waarop dit gebeurt en de frequentie daarvan worden door Carola Keizer bepaald.
• Wanneer de opdrachtgever / cliënt niet tevreden is met de wijze waarop zij de begeleiding uitvoert, wordt middels een gesprek het geconstateerde probleempunt opgelost. Indien dit niet naar tevredenheid van de opdrachtgever / cliënt geschiedt, zal ontbinding van de overeenkomst per direct plaatsvinden waarna er geen kosten meer doorberekend worden. Omgekeerd behoudt zij zich het recht voor om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan indien de opdrachtgever / cliënt niet
voldoende meewerkt aan de uitvoering van het programma, of wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft m.b.t. betaling. In dat geval zal zij de situatie eerst tijdig mondeling en desgewenst schriftelijk aan de opdrachtgever / cliënt melden, zodat eventuele bijstelling kan plaatsvinden. Mocht dit geen
resultaat opleveren dan zal de overeenkomst worden ontbonden.
• Een consult kan tot maximaal 24 uur tevoren kosteloos afgezegd worden; bij latere afzegging wordt (een deel van) het tarief berekend.
• De kosten van een consult bedragen € 50,00 per half uur tot een maximum van € 120 per keer. Therapeutische consulten zijn vrijgesteld van btw, coachingssessies worden belast met 21% btw. 
Facturen worden achteraf verzonden via de mail.
• Heeft u een klacht? Laat u het mij dan weten. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot een van mijn beroepsorganisaties, te weten BATC of  VIV. Ook  kunt u zich wenden tot tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop, mijn licentienummer is KB0905.0240.